скачай в чата!
 Слушай българско радио, докато чатиш ;)

Във времето, когато почти всеки ползва интернет, свое специално място заема чат бг.

Това е място, където можете да общувате с хора от различни краища. Място, където има и приятен чат, и хора, които могат да Ви бъдат приятели.

Това не може да се каже за всеки един, но винаги ще откриете приятна компания според вкуса ви. Безплатни чат канали, чат онлайн без задължителна регистрация.

IRC Команди поддържани в мрежата на ShakeIT

Команда Действие
/help [command]
/quote help [command]
Показва помощ за действието на командата.
/ Извиква последната команда, написана в текущия прозорец.
/! Извиква последната команда, написана във всички прозорци.
/clear [nick|#channel] Изчиства всичко писано в зададения прозорец nick/channel (nick или канал). Само /clear изчиства текущия прозорец.
/clearall Изчиства всичко писано във всички прозорци.
/time [server] Съобщава времето, като използва за източник сървъра.
/timestamp <ON|OFF> Включва|Изключва показване на часа в началото на реда.
/font Променяте шрифта с който пишете.
/me text Пише текста след името ви. Например ако сте с nick 'ToTo' и напишете
'/me likes Rock music', ще бъде изпратено съобщение
'* ToTo likes Rock music' (с малко по-различен цвят).
/ame text - пишете във всички прозорци.
/nick novnick Сменяне на сегашния ви nick с нов - novnick.
/join #channel [key]
( /j channel )
Влизане в канала #channel. Ако канала е заключен с режим +k, трябва да укажете ключ (key) за влизане.
Кратката команда работи ако имате такъв alias.
/knock #channel Почукване на канала #channel. Ако канала е с някои от режимите +ikl и няма режим +p, хората в канала ще видят, че искате да влезете.
/hop Излиза и пак влиза в канала. За обновяване на настройки.
/part [#channel] [text]
/leave [#channel]
Напуска каналa #channel (или текущия, ако не е указан), като при излизането изписва съобщение text.
/partall [text] Напуска всички канали в които сте, като при излизането изписва съобщение text.
/list [#channel] Показва списък с всички канали, които не са скрити (+s), или само посочения канал.
/who <#channel>
/names <#channel>
Показва кой е в канала #channel.
Потребителите с режим +i на nick-a не се показват.
/query <nick>
( /q nick )
Отваря личен прозорец (private) с nick-a nick.
/msg <nick> text Изпраща лично съобщение text на nick-a nick.
/omsg <#channel> text Изпраща лично съобщение text на всички OP-ове в канала #channel.
/notice <nick> text Изпраща съобщение text на nick-a nick. Съобщението не е в отделен прозорец - получателят го вижда в прозореца, който е отворил в момента.
/onotice <#channel> text Изпраща същия вид съобщение като горното, само че на всички OP-ове в канала #channel.
/whois [remoteserver|nick] <nick>
/uwho <nick>
Показва подробна информация за nick-a nick, който е online.
С /whois nick nick виждате и idle time - преди колко време последно е казал нещо.
/whowas <nick> Показва информация за nick, който вече не е online.
/who <nick>
/dns <nick|host>
Показва IP-адреса на nick-a nick.
/msg SEENSERV SEEN <nick|hostmask>
/msg SEENSERV SEENNICK <nick>
Показва кога последно nick или hostmask е бил online.
Може да проверите за точно определен nick.
/notify <ON|OFF>
/notify <nick> text
/notify -r <nick>
/notify -l
Включва|изключва уведомяване за online статуса на добавените.
Добавя nick в списъка.
Премахва nick от списъка.
Показва списъка с добавени.
/ignore <nick>
/ignore -r hostmask
/ignore -r
/ignore -l
Игнорира получаване на съобщения от nick.
Премахва ignore на определен адрес.
Премахва всички ignore.
Показва списъка с игнорирани.
/away text Указва, че не сте пред компютъра по причина text.
/away Връщате се след away.
/server <irc.server.com>
/server -m <irc.server.com>
Променя IRC сървъра, към който сте свързани. С параметър -m се свързвате към втори сървър (и с двата).
/quote version [server] Показва версията на IRC сървърът.
/admin [server] Показва административна информация за IRC сървър.
/motd [server] Показва съобщението към потребителите на IRC сървър.
/map
/links [mask] [remote]
Показва сървърите в мрежата.
/trace [server|nick] [location] Показва пътя по който минава вашата връзка.
/quit [text] Напуска IRC, като изписва съобщение text.
Команди към NS (NickServ) за управление на nick-а ви (за ShakeIT IRC мрежата).
/msg NickServ HELP [команда]
/ns HELP SET [команда]
Помощ за командите към NS.
/ns REGISTER <password> [e-mail] Регистрира nick-a ви, като password e паролата ви за идентифициране, a email адреса е нужен за активиране, промяна на паролата и други действия. Активирането на nick-а става със командата /NickServ CONFIRM (nick) (код от писмотo за активация). Паролите са чувствителни към големината на буквите.
Използвайте трудни пароли!
/msg NickServ IDENTIFY <password>
/ns id <password>
//.msg ns id $$?*
Идентифициране на nick-а ви (идентификация).
С долната команда пишете паролата в малко прозорче и със звездички.
/ns INFO <nick>
//ns info $me
Показва информация за nick.
За вашия nick може да ползвате и втората команда.
/ns LIST <pattern> [options]
/ns list *nick*
/ns list *nick* -forbid -noexpire
Показва регистрирани nick-ове, които съвпадат с маската pattern, освен ако имат SET PRIVATE ON. Валидни опции:
-forbid - показва forbidden nicknames
-online - показва identified nicknames
-private - показва private nicknames
-protect - показва protected nicknames
-noexpire - показва noexpire nicknames
/quote help umode Показва какви modes можете да сложите на nick-a си.
/mode <nick> <+|-><modes>
/mode <nick> +i
Променяте modes на nick-a си.
+i - не ви показва nick-а при /who #kanal
+I - приемате лични съобщения само от регистрирани
+g - не приемате лични съобщения, освен от тези в ACCEPT list
/quote accept nick
/quote accept -nick
/quote accept *
Ако имате mode +g на nick-a си, определяте кой може да ви пише.
Добавяте и махате никове от списъка,
преглеждате кои са записани.
/ns SET <nick> PASSWORD <password> <newpass> Сменяне на паролата на nick-a ви с нова - newpass, ако съвпада сегашната - password.
/ns RECOVERPASS <nick> <newpass> <pass recovery phrase> Сменяне на паролата на nick-a с нова - newpass.
Трябва да въведете фразата за възстановяване на парола.
(може да сте с друг nick)
/ns SET <nick> PHRASE <pass recovery phrase> Сменяне на фразата за възстановяване на парола на nick-a. Трябва да сте се идентифицирали.
/ns ACCESS ADD <*[email protected]*shakeit.network>
/ns ACCESS DEL <*[email protected]*shakeit.network>
/ns ACCESS LIST [mask]
Променя списъка от познати хостмаски за nick-a ви. Ако използвате хостмаска, която не е във вашия списък за достъп, трябва да се identify.
/ns SET <nick> KILL <ON|OFF|IMMED>
/ns set <nick> kill on
/ns set <nick> kill immed
ON включва опция, която автоматично disconnect-ва, ако за 1 минута не сте си identify nick-a, освен ако съвпада хостмаската от ACCESS LIST. При IMMED, ако хоста не е в списъка за достъп ще бъде изхвърлен незабавно, освен ако е поставен SET SECURE ON - ще имате 1 минута за идентификация.
KILL IMMED се маха с KILL ON (ако сте с nick-a) или попитайте за други начини за махане.
/ns SET <nick> AUTOMASK <ON|OFF> Включва автоматично добавяне на нови хостмаски към ACCESS LIST, когато се identify. Не я препоръчвам.
/ns SET <nick> SECURE <ON|OFF> При ON сте задължени да се identify, независимо от хоста.
/ns SET <nick> UNSECURE <ON|OFF> При ON и ако хоста съвпада, не е необходимо да се identify за да ползвате NS команди. Не се препоръчва.
/ns SET <nick> MEMOS <ON|OFF> Включва опция, която разрешава получаването на съобщения чрез MemoServ.
/ns SET <nick> NOTIFY <ON|OFF> Уведомяване при получаване на съобщение чрез MemoServ.
/ns SET <nick> SIGNON <ON|OFF> Уведомява за съобщения чрез MemoServ при влизане в мрежата.
/ns SET <nick> EMAIL <email|-> Вашият email адрес ще се вижда в info на nick-а. С - се премахва.
/ns SET <nick> URL <url|-> Вашият интернет адрес ще се вижда в info на nick-а. С - се премахва.
/ns SET <nick> UIN [number] Вашият ICQ номер ще се вижда в info на nick-а.
/ns SET <nick> GSM <number|-> Вашият GSM номер ще се вижда в info на nick-а. С - се премахва.
/ns SET <nick> PHONE <number|-> Вашият телефонен номер ще се вижда в info на nick-а. С - се премахва.
/ns SET <nick> HIDE <ALL|EMAIL|URL|ADDR|QUIT> <ON|OFF> Скрива само опциите, които сте сложили от info на nick-а.
/ns SET <nick> PRIVATE <ON|OFF> Скрива info на nick-а ви и не го показва при команда LIST.
/ns SET <nick> PRIVMSG <ON|OFF> Когато е ON, ще получавате съобщенията от IRC services като privmsg, а при OFF - с notice.
/ns SET <nick> NEVEROP <ON|OFF> Когато е ON, няма да получавате автоматично OP от CS при влизане в канал, в който сте add.
/ns LINK <nick> <password> Свързва сегашният ви nick с друг. Вашият ACCESS списък ще бъде изтрит и ще се използва списъка на втория nick. Ако имате записани бележки memos, те се прехвърлят на другия nick; ако той е бил unlinked, ще стане главен прякор за връзката. Когато nick от връзката подава команда към services, се приема че е подадена от главния nick, освен командите DROP, UNLINK, SET PASSWORD, SET EMAIL и SET URL. Предимства: еднократен ident, общи memos, еднакъв достъп до канали.
/ns UNLINK
/ns UNLINK <nick> [password]
Отменя връзката на вашия или на друг nick. Копира му се ACCESS списъка от главния nick. Ако nicka-a е бил главен nick, следващия nick във връзката става главен.
/ns SET <nick> MASTER <masternick> Променя главния nick за вашата връзка с nick-ове. Главният nick съдържа списъка за достъп за цялата връзка. При смяната, новият masternick трябва да съществува във връзката.
/ns SET <nick> NOLINK <ON|OFF> Когато е ON, няма да може друг nick да се свърже с вашия.
/ns RECOVER <nick> [password] Ако са ви взели nick-a с тази команда задържате използването му. Освобождавате го с RELEASE или изчаквате.
Ако вашата hostmask съвпада с ACCESS list на nick-a и той няма SET SECURE ON, може да не пишете паролата.
/ns RELEASE <nick> [password] Освобождавате nick-a след RECOVER или ако не сте се identify.
Ако вашата hostmask съвпада с ACCESS list на nick-a и той няма SET SECURE ON, може да не пишете паролата.
/ns GHOST <nick> [password] Ако nick-a е останал в мрежата след disconnect, така го премахвате.
Ако вашата hostmask съвпада с ACCESS list на nick-a и той няма SET SECURE ON, може да не пишете паролата.
/ns DROP <password> drop на nick-а ви. Премахва регистрацията. Трябва да сте се identify.
Регистрацията се премахва и ако nick-а не се ползва 1 месец.
Команди към CS (ChanServ) за управление на канали (за ShakeIT IRC мрежата).
/msg ChanServ HELP [команда]
/cs HELP SET [команда]
Помощ за командите към CS.
/cs REGISTER <#channel> <password> Регистрира канал #channel, при което ставате founder на канала, като password e паролата за идентифициране.
Паролата е чувствителна към големината на буквите.
Използвайте трудни пароли!
Трябва да имате OP в канала и nick-а ви да е регистриран и на повече от 4 седмици и 2 дни.
/cs IDENTIFY <#channel> <password>
//.msg cs id <#channel> $$?*
Идентифициране като Founder в канала #channel.
С втората команда пишете паролата в малко прозорче и със звездички.
/cs INFO <#channel> Показва подробна информация за канала - founder, кога е регистриран, topic, заключени modes.
/cs LIST <pattern> [options]
/cs list #*chan*
/cs list #*chan* -forbid -noexpire
Показва регистрирани канали, които съвпадат с маската pattern, освен ако имат SET PRIVATE ON. Валидни опции:
-forbid - показва forbidden channels
-private - показва private channels
-forget - показва forgotten channels
-guard - показва guarded channels
-noexpire - показва noexpire channels
/cs SET <#channel> PASSWORD <newpassword>
/cs SET <#channel> NEWPASS <newpassword>
Сменяне на паролата на канала #channel с нова - newpassword.
Трябва да сте се identify като Founder.
/cs SET <#channel> FOUNDER <nick> Променя собственика на канала. Пише се от новия.
Трябва да сте се identify като Founder.
/cs SET <#channel> SUCCESSOR <nick>
/cs set <#channel> successor -
Определя наследник на собственика на канала, ако неговия nick се drop.
Трябва да сте се identify като Founder. Пише се от nick-a.
С - се премахва.
/cs SET <#channel> GUARD <ON|OFF> Извиква CS (ChanServ) в канала #channel.
/msg SEENSERV JOIN <#channel>
/msg SEENSERV PART <#channel>
При JOIN, SeenServ влиза в канала и следи хората, при PART излиза.
Трябва да сте се ident като Founder или да имате ниво за SET в канала.
/cs SET <#channel> PUBCOMMANDS <ON|OFF> При ON приема публични команди в канала, както следват:
!OP [nicknames] - дава +o на посочените никове
!DEOP [nicknames] - маха +o на посочените никове
!SEEN - кога последно е видян
!SEENNICK - точно за посочения nick
/cs SET <#channel> MLOCK <+|- modes>
/cs SET <#channel> MODELOCK <+|- modes>
/cs set <#channel> mlock -spmcqilk+nt
/cs set <#channel> mlock +
Защитава modes в канала. Modes със знак - са забранени за поставяне, а тези с + се поддържат включени. При MLOCK + се освобождават всички modes.
/mode <#channel> +nt-mis Променя modes в канала.
Защитените с MLOCK modes могат да се променят само с CS SET от оператори с необходимите права.
+n - не приема msg и notice в канала, ако не сте в него
+t - само хора с +h или +o могат да сменят топика
+m - само хора с +v, +h или +o могат да пишат в канала
+r - само с регистриран nick или с +v|+h|+o могат да пишат
+a - само хора с +h или +o виждат кой има OP в канала
+c - маха цвят, удебеляване... от текста - вижда се нормално
+i - само за поканени - влиза се след invite
+j - влизат само с регистриран nick
+l <limit> - макс. брой хора в канала
+k <key> - влиза се с ключ - /join #channel key
+s - скрит - не показва канала при /list или /whois nick
+p - скрива от /list и /whois nick, и забранява /knock #chan
/cs MODES <#channel> Показва всички modes в канала.
/cs SET <#channel> TOPIC <text|->
/topic <#channel> text
Поставя topic на канала. С - се премахва.
/cs SET <#channel> TOPICLOCK <ON|OFF>
/cs SET <#channel> TLOCK <ON|OFF>
Защитава topic на канала. Ще може да се смени само със SET от горната команда.
/cs SET <#channel> ENTRYMSG <text|->
/cs SET <#channel> ONJOIN <text|->
Поставя съобщение при влизане в канала. С - се премахва.
/cs SET <#channel> COMMENT <text|-> Поставя коментар в INFO на канала. С - се премахва.
/cs SET <#channel> PRIVATE <ON|OFF> Не показва информация за канала при CS INFO и при CS LIST.
/cs SET <#channel> SECUREOPS <ON|OFF> Само потребители, които имат AutoOp или по-високо ниво на достъп ще имат право на операторски привилегии в канала.
/cs SET <#channel> RESTRICTED <ON|OFF> Потребители с ниво на достъп по-ниско от CMDOP няма да бъдат допуснати да влязат в канала.
/cs SET <#channel> SECURE <ON|OFF> Не допуска в канала нерегистрирани nick-ове.
/cs SET <#channel> VERBOSE <ON|OFF> Всички оператори в канала ще виждат, когато се правят промени в ACCESS листа.
/cs SET <#channel> EMAIL <email|->
/cs SET <#channel> MAIL <email|->
Поставя email на канала в info. С - се премахва.
/cs SET <#channel> URL <url|->
/cs SET <#channel> WEBSITE <url|->
Поставя интернет адрес на канала в info. С - се премахва.
/cs SET <#channel> SPLITOPS <ON|OFF> При ON, ако някой е получил OP по време на netsplit, CS няма да му го махне после.
/cs ACCESS <#channel> ADD <nick|mask> <level> ADD-ване на nick или hostmask в канала #channel на ниво level.
(level е от 1 до 49 - с 50 могат да са само Founder-ите)
/cs ACCESS <#channel> DEL <nick|mask|номер> DEL-ване на nick или hostmask от канала #channel. Може да го изтриете по номера му от list-a. За да изтриете някой с равен или по-голям level от вашия, трябва да се identify за канала.
/cs ACCESS <#channel> LIST [mask] Показва листа с всички ADD-нати (съвпадащи с hostmask) в канала #channel и подробна информация.
/cs DELME <#channel> Премахва ADD на вашия nick от канала #channel.
/cs AKICK <#channel> ADD [time] <hostmask> [reason] Добавяне на hostmask в AutoKick-листата на канала #channel с причина reason. Всеки който съвпада с hostmask ще бъде ban kick от ChanServ. Може да зададете време time, за което да важи този akick.
/cs AKICK <#channel> DEL <hostmask|номер> DEL-ване на hostmask от AutoKick-листата на канала #channel.
Може да го изтриете по номера му от list-a.
/cs AKICK <#channel> LIST [mask] Показва листа с всички (съвпадащи с hostmask) в AutoKick-листата на канала #channel.
/cs LEVEL <#channel> LIST Показва листа с level-ите на канала #channel. Трябва да сте се identify като Founder.
/cs LEVEL <#channel> SET <levelname|index> <level>
/cs LEVEL <#channel> RESET <levelname|index|ALL>
Настройване нивата на level-ите в канала #channel. На мястото на levelname поставяте име или номер на левъл.
1 AUTODEOP
2 AUTOVOICE
3 CMDVOICE
4 ACCESS
5 CMDINVITE
6 AUTOHALFOP
7 CMDHALFOP
8 AUTOOP
9 CMDOP
10 CMDUNBAN
11 AUTOKICK
12 CMDCLEAR
13 SET
14 SUPEROP
На мястото на level трябва да е число до 50. RESET поставя стандартната стойност. Трябва да сте се identify като Founder.
/cs OP <#channel>
/cs OP <#channel> [nick1 -nick2 nick3]
/cs OP ALL
/mode <#channel> +o <nick>
/mode <#channel> +oо-о <nick1> <nick2> <nick3>
/op <#channel> <nick>
Дава OP на Вас или на посочените nick-ове. Ако пред nick има "-" му отнема правата.
/cs op all - дава ви OP във всички канали, в които имате ADD на CMDOP level.
/cs HALFOP <#channel>
/cs HALFOP <#channel> [nick1 -nick2 nick3]
/cs HALFOP ALL
/mode <#channel> +h <nick>
/mode <#channel> +hh-h <nick1> <nick2> <nick3>
Дава HALFOP на Вас или на посочените nick-ове. Ако пред nick има "-" му отнема правата.
/cs halfop all - дава ви HALFOP във всички канали, в които имате ADD на CMDHALFOP level.
/cs VOICE <#channel>
/cs VOICE <#channel> [nick1 -nick2 nick3]
/mode <#channel> +v <nick>
/mode <#channel> +v-v <nick1> <nick2>
Дава VOICE статус на Вас или на посочените nick-ове.
Ако пред nick има "-" му отнема статуса.
/mode <#channel> +b <nick|host>
/ban <#channel> <nick|host>
/ban -u300 <#channel> <nick> 9

/kick <#channel> <nick|host> [text]
Забранява с BAN (+b) на посочените nick-ове да влизат в канала и с KICK ги изритва навън.
В третата команда 300 е времето на действие на забраната в sec.
9 е вида на вземане адреса на nick-а :
0: *[email protected]
1: *!*[email protected]
2: *!*@host.domain
3: *!*[email protected]*.domain
4: *!*@*.domain
5: [email protected]
6: nick!*[email protected]
7: nick!*@host.domain
8: nick!*[email protected]*.domain
9: nick!*@*.domain
/mode <#channel> -b <nick|host>
/ban -r <#channel> <nick> 9
Премахва BAN на nick.
/cs UNBAN <#channel> [ALL] Маха всеки BAN съвпадащ с вашия [email protected] в канал #channel. С ALL махате всички банове (трябва да имате ADD на SuperOp).
/cs SET <#channel> EXPIREBANS [ON|OFF]
/cs SET <#channel> EXPIREBANS [time]
/cs SET <#channel> EXPIREBANS
Да се махат ли автоматично бановете в канала и след колко време time, зададено като: w - weeks, d - days, h - hours, m - minutes, s - seconds
пример: 1h30m . Без параметри показва текущата стойност на time.
/mode <#channel> +e <hostmask> Слага +e - може да влезе в канала, дори ако има BAN.
/mode <#channel> +I <[email protected]> Позволява на [email protected] да влиза в канал с mode +i без покана.
/cs CLEAR <#channel> <option>
options: <ops|halfop|voices|modes|bans|gecosbans|users|all>
Премахва от канала според посочената опция. ALL е комбинация от OPS, VOICES, MODES и BANS. При TakeOver ползвайте ALL и GECOSBANS.
/cs CYCLE <#channel> Изчиства някои modes в канала.
/cs INVITE <#channel>
/invite <nick> <#channel>
Използва се ако канала е с покана (invite - SET MLOCK +i). Кани ви в канала или изпраща съобщение на nick с покана за канала. Не се препоръчва - не бъдете нахални !
/cs DROP <#channel> [password] drop-ене на канала #channel. Премахва регистрацията.
Регистрацията на канал се премахва и ако бъде drop-ен nick-a на founder на канала (ако няма successor) или ако в него 2 седмици не влиза никой с ADD в Access-лист.
/cs set <#channel> guard on
/cs set <#channel> mlock -spmcqilk+nt
/cs set <#channel> topiclock on
/cs set <#channel> secureops on
/cs set <#channel> verbose on
Необходими настройки за канал които препоръчвам.
Освен това можете да ограничите достъпа до канала с
/cs set <#channel> restricted on
при което ще могат да влизат само хората с ADD, или с
/cs set <#channel> mlock -spmcqil+ntk key
при което за да влезете пишете /join <#channel> key
Команди към MS (MemoServ) за записване на съобщения (за ShakeIT IRC мрежата).
/ms HELP [команда] Помощ за командите към MS.
/ms SEND <nick|#channel> <text> Изпраща лично съобщение text на nick-a nick или на хората с ADD на AutoOp в канал #channel - ако и вие имате AutoOp в канала - когато даденият човек влезе в IRC, получава съобщението (ако е позволил memos към ника си).
/ms LIST [#channel] Показва лист със съобщенията към nick-a ви или към канала #channel.
/ms READ <номер|ALL>
/ms READ <#channel> <номер|ALL>
Показва съобщение с пореден номер от листа или all(всички).
/ms REPLY <номер> <text> Изпраща отговор на съобщение, получено от вашия nick, до този, който го е изпратил. Получателят ще го види с "[Re]:" отпред. Не можете да отговорите на съобщение, което е получено от канал.
/ms FORWARD <номер|ALL> <nick|#channel> Препраща съобщение, получено от вашия nick, към друг nick или канал. Получателят ще го види с "[Fwd]:" отпред. Не можете да препратите съобщение, което е получено от канал.
/ms DEL <номер|ALL>
/ms DEL <#channel> <номер|ALL>
Маркира съобщение за изтриване. Изтрива се след 1 час, освен ако ползвате PURGE.
/ms UNDEL <номер|ALL>
/ms UNDEL <#channel> <номер|ALL>
Маха маркировката за изтриване от маркираните съобщения.
/ms PURGE [#channel] Изтрива веднага съобщения към вас или към канал, които са маркирани за изтриване.
Команди към StatServ за статистики на мрежата (за ShakeIT IRC мрежата).
/statserv HELP [команда] Помощ за командите към SS.
/statserv SHOWADMINS Показва броя на Services admins и техните никове.
/statserv SHOWOPERS Показва броя на IRC operators и техните никове.
/statserv SHOWSTATS Показва броят на регистрираните никове и канали и общия брой на записаните memos.
/statserv STATS Дава обща статистика за мрежата - текущ и максимален брой на потребители, оператори, сървъри и канали и др.
 
 
Легенда:
Параметрите, означени със < ... > са задължителни - от тях зависи работата на командата.
Параметрите със [ ... ] не са задължителни - служат за доуточняване или коментари.
Ако има | между параметрите - поставя се само единия от тях.
За някои от командите е необходимо nick-а ви да е регистриран преди определено време.
Ако имате проблем, който не може да се разреши с горните команди и се налага намеса на IRC-оператор или администратор, той не се нуждае от паролите ви, за да ви помогне.
Използвайте трудни за познаване пароли и не ги казвайте на НИКОГО (дори на оператори), ако не искате да изгубите nick-а или канала си !

Забавление :)

Всички идваме тук, за да се забавляваме! Това е причината да не се позволяват дейности и изказвания, противоречащи на законите и морала.

Игнориране

Ако някой потребител Ви е неприятен и не искате да виждате написаното от него, не предизвиквайте пререкания, просто ползвайте опцията „Игнориране“.

Ограничения

Ако използвате расистки изказвания, груб език, обиди, спам, или рекламирате други мрежи – ще си имате проблем с операторите.

Оператори

Операторите имат право да блокират достъпа на системните нарушители до чата, или отделни канали по свое усмотрение.

Извинение

Ако се случи да бъдете блокиран безпричинно, молим да ни извините - понякога стават грешки.Чат бг (чат спейс) - един от най-сигурните уебчатове, свързващи българи по целия свят и у нас.
Полагаме специални усилия нашият уебчат да осигурява за потребителите си защитен и спокоен диалог. Платформата ни използва SSL/TLS, за да криптира разговорите и да запази диалога конфиденциален.


Чат Спейс © 2015-2018, този уебчат е част от мрежата ShakeIT | хостнато от kefche